2010 Nov – Paraplegic Foundation – Sion Hospital, Mumbai